در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: روزی دسترسی به جاده و خدمات گاز، برق، بهداشت و ارتباطات در روستاها از آرزوهای بزرگ محسوب می شد

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:38

شناسه خبر: 110950