در جلسه توسعه و برگزیدگان استان سمنان : عده ای در زمان آمدن سرمایه خارجی سکوت و هنگام رفتن آن فریاد کردند/ آمریکا و صهیونیست ها از روند توسعه کشور بعد برجام نگران شده و توطئه کردند

سه شنبه 13 آذر 1397 - 23:46

شناسه خبر: 107141