خداوند بزرگترین معجزه اش را کتاب و قرآن نامید/ نوشتن اندیشه ساز و متصل کننده دیروز و فردای تاریخ است/ عظمت انسان به تفکر و قدرت او به بیان است

چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 14:15

شناسه خبر: 102779