تقدیم استوارنامه سفیر جدید چک در تهران

شنبه 22 مهر 1396 - 10:08

شناسه خبر: 101141