رییس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم

يکشنبه 29 مرداد 1396 - 12:22

شناسه خبر: 100259